YDS Çıkmış Kelimeler: YDS’de En Çok Çıkan 1000 Kelime

YDS’de en çok çıkmış kelimeler listesini, tüm YDS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için hazırladık. Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet içerisinde, YDS sınavlarının yıllara göre kategorilendirilmiş en çok çıkmış kelimeler listesini aşağıda bulabilirsiniz.

YDS’de en çok çıkmış kelimeler listesi belirli bir zaman ve emek harcanarak British Town Şişli İngilizce Kursu tarafından hazırlanmıştır. En çok çıkmış kelimeler listesinde, gereksiz kelimeler çıkartılmış ve çıkma sıklığına göre listeleye eklenmiştir. YDS sınavlarında nadir çıkan fakat önemli olduğunu düşündüğümüz kelimelerde listeye eklenmiştir.

YDS sınavlarında en çok çıkan kelimeler YDS sınavlarına göre teker teker hazırlanmıştır. YDS’de en çok çıkan 100 kelimeYDS’de en çok çıkan 10002000 ve 3000 kelime listelerinde ise tüm YDS sınavlarında en çok çıkan kelimeleri bulabilirsiniz.

YDS kelime bilginizi aşağıdaki YDS’de en çok çıkmış kelimeler listelerinden geliştirebilirsiniz. YDS sınavında başarılı olmak için şişli YDS kurslarını veya mecidiyeköy YDS kurslarını denemenizi tavsiye ederiz.

YDS’de en çok çıkan kelimeler listeleri devam eden YDS sınavları ile birlikte sürekli olarak güncellenmektedir.

YDS’de en çok çıkan kelimeler listelerini pratik yapabileceğiniz şekilde hazırladık. İsterseniz kelime listelerinin çıktısını alabilir ve üzerinde pratik yapabilirsiniz.

YDS Sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

# Kelime Türkçe Karşılığı
1 Abduct Adam kaçırmak, alıkoymak
2 Abolish Feshetmek, bozmak, son vermek
3 Absorb Absorbe etmek, emmek(enerji,gaz,sıvı)
4 Abundantly Bol bol, bol miktarda
5 Accelerate Hızlandırmak, hızlanmak, ivme kazandırmak
6 Accessible Erişilebilir, ulaşılabilir
7 Accomplish Başarıyla tamamlamak
8 Account Açıklamak
9 Accumulation Birikim, birikinti
10 Accurate Doğru, kesin
11 Accurately Kesin olarak, tam olarak
12 Accuse İtham etmek, suçlamak
13 Accustom Alıştırmak, hazırlamak
14 Acutely Güçlü bir şekilde, şiddetle
15 Adamant Dik başlı, sert, kararlı
16 Adequate Yeterli
17 Adequately Layıkıyla, yeterli olarak
18 Adjust Ayarlamak, düzeltmek, halletmek
19 Admission İtiraf, kabul
20 Admit Kabul etmek, itiraf etmek
21 Adopt Evlat edinmek, benimsemek
22 Adoption Nüfusuna geçirme, evlat edinme
23 Adverse Olumsuz, ters
24 Advisory Tavsiye niteliğinde, danışmayla ilgili
25 Agree Aynı fikirde olmak
26 Alien Başka yerden gelen, yabancı
27 Allocation Hisse, pay
28 Allude Anıştırmak, dokundurmak, ima etmek
29 Almost Hemen hemen, neredeyse
30 Already Çoktan, zaten, evvelce
31 Alteration Değişim, başkalaşım
32 Alternatively Alternatif olarak
33 Annual Yıllık
34 Apology Özür
35 Apparent Aşikar, bariz, ortada
36 Appeal Başvurmak, müracaat etmek
37 Applaud Alkışlamak, onaylamak
38 Applicable Uygulanabilir, ilgili, bağıntılı, geçerli
39 Appreciated Takdir edilen
40 Apprehension Endişe, kaygı
41 Approach Yaklaşım
42 Appropriate Münasip, uygun
43 Appropriately Uygun şekilde, gereğine uygun
44 Approval Onaylama, tasdik
45 Arbitrary Nedensiz, keyfi
46 Arrogant Kibirli, küstah
47 Assert İddia etmek, savunmak
48 Assess Değer biçmek, belirlemek
49 Asset Değerli şey, varlık
50 Assign Atamak, görev vermek
51 Associate İlişkilendirmek
52 At all Asla, hiç
53 At all costs Ne pahasına olursa olsun
54 Attain Elde etmek, erişmek, başarmak
55 Attempt Girişim
56 Attentiveness Dikkatlilik
57 Attractive Cazibeli, çekici
58 Available Mevcut, müsait
59 Avidity Aç gözlülük
60 Avoid Kaçınmak, sakınmak
61 Aware Farkında, haberdar
62 Awkwardly Acemice, beceriksizce, hantalca
63 Balance Denge
64 Base Dayandırmak, bağlamak
65 Bearable Tahammül edilir, dayanılır
66 Betray İhanet etmek, hıyanet etmek
67 Blamed Suçlanan
68 Blatantly Bariz, aşikar şekilde
69 Boastful Kendini beğenmiş, kibirli
70 By heart Ezberden
71 Carefully Dikkatli bir şekilde
72 Cast Dökmek(deri, tırnak, kabuk, tüy)
73 Casual Günlük giysi, gayriresmi
74 Certainty Kesinlik, katiyet
75 Circumstance Durum, hal
76 Cite Alıntı yapmak
77 Claim İddia etmek
78 Coherent Ahenkli, tutarlı
79 Cohesion Anlam bütünlüğü, tutarlık, ittifak
80 Coincidence Rastlantı, tesadüf
81 Collaboration İşbirliği, uyum
82 Collective Müşterek, ortak
83 Combination Karışım, kombinasyon
84 Commit İşlemek, kalkışmak
85 Commitment Bağlılık, taahhüt
86 Commonplace Sıradan, klişe, olağan
87 Compatible Uyumlu, uyuşabilir
88 Compel Mecbur etmek, zorlamak
89 Compensate Tazmin etmek, telafi etmek
90 Compensation Teminat, telafi, tazminat
91 Compete Rekabet etmek
92 Competition Rekabet
93 Competitive Rekabetçi, hırslı
94 Complacently İlgisizce, sakince, memnun bir şekilde
95 Complain Şikayet etmek, yakınmak
96 Complaint Şikayet
97 Complementing Tamamlayıcı
98 Completely Tamamen, bütünüyle
99 Complexity Karmaşa, karmaşıklık
100 Compliance Uyma, riayet
101 Complication Durumu güçleştiren şey, sorun, güçlük
102 Comply Boyun eğmek, itaat etmek
103 Composed Sakin, kendi halinde
104 Comprehensive Kapsamlı, geniş, tam
105 Compromise Anlaşmaya varmak
106 Compulsion Baskı, dürtü
107 Compulsive Mecburi, zorlayıcı, kompülsif
108 Conceited Burnu büyük, kibirli
109 Concentration Konstantrasyon
110 Concern İlgilendirmek, kaygılandırmak
111 Concisely Az ve öz, kısaca
112 Conclude Sonuçlandırmak, bitirmek
113 Conclusion Sonuç, nihayet
114 Conclusive Kesin, nihai
115 Conclusively Kesin olarak
116 Condemn Ayıplamak, suçlamak
117 Condition Şart, durum, hal
118 Conditionally Şartlı olarak, yerine göre
119 Conducive Olanak sağlayan, yardım eden
120 Conduct İdare etmek, yönetmek, yürütmek
121 Conductivity İletkenlik
122 Confidence Güven duygusu
123 Confidentially Gizlice
124 Confidently Emin olarak, kendine güvenerek
125 Confine Sınırlamak, kısıtlamak
126 Confinement Hapsetme
127 Confirm Onaylamak, doğrulamak, tasdik etmek
128 Confirmed Bağımlı, tiryaki
129 Conformity Gelenek ve kurallara uygun davranış
130 Conscientiously İnsaflıca, özenle
131 Consecutive Ardışık, birbirini izleyen, ard arda
132 Consecutive Ardışık, birbirini izleyen, ard arda
133 Consequently Sonuç olarak
134 Conservation Koruma, muhafaza
135 Considerably Bir hayli, büyük ölçüde
136 Considerate Düşünceli, hürmetkar, kibar
137 Consideration Düşünme, göz önünde tutma
138 Consist ..Den meydana gelmek, ibaret olmak
139 Consistent İstikrarlı, tutarlı
140 Consolidate Pekiştirmek, sağlamlaştırmak
141 Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
142 Consult Başvurmak, danışmak
143 Consumed Harcanmış, tükenmiş
144 Consumption Tüketim, harcama
145 Contingency İhtimal, olasılık
146 Contribution Katkı, destek, yardım
147 Controversial Çekişmeli, tartışmalı
148 Controversially İhtilaflı bir şekilde
149 Convenient Uygun, münasip
150 Conversely Aksine, diğer taraftan
151 Conversion Dönüştürme, dönüşüm
152 Convert Dönüştürmek, değiştirmek
153 Conviction Fikir, kanaat, inanç
154 Convince İkna etmek, inandırmak
155 Cooperation İşbirliği
156 Correlation Korelasyon, münasebet, ilişki
157 Correlation Korelasyon, münasebet, ilişki
158 Corruption Yolsuzluk, ahlaksızlık
159 Cost Maliyet, masraf
160 Counter Karşı koymak, karşılık vermek
161 Course İzlenen yol, kurs, rota
162 Cover Kaplamak, örtmek
163 Creativity Yaratıcılık
164 Credibility Güvenilirlik, inanılırlık
165 Credible Güvenilir, inandırıcı
166 Crew Mürettebat, personel
167 Critical Ciddi, kritik
168 Crucial Çok önemli, elzem
169 Crucially Çok önemli bir şekilde
170 Crudely Ham olarak, kabaca
171 Cruise Ağır ağır gitmek, dolaşmak(gemiyle)
172 Cure İyileştirmek, tedavi etmek
173 Curtailed Kısa kesilmiş, azaltılmış
174 Dazzling Baş döndüren, büyüleyici
175 Decadent İtibarını yitirmiş
176 Deceit Hilekarlık, dolandırıcılık
177 Deceitful Hileci, dolandırıcı, düzenbaz
178 Deceive Aldatmak, kandırmak
179 Deceptive Aldatıcı, yanıltıcı
180 Deceptively Aldatıcı bir biçimde
181 Decisive Karalı, azimli
182 Decisively Kararlı bir biçimde, kesin surette
183 Decline İniş, gerileme
184 Declining Azalan, düşmekte olan
185 Decrease Azalmak
186 Deduce Anlamak, çıkarım yapmak
187 Deem Addetmek, farzetmek, hükmetmek
188 Defeat Yenilgiye uğratmak
189 Defend Savunmak, korumak
190 Defensive Savunma amaçlı, koruyucu
191 Defiantly Cüretkar biçimde, küstahça
192 Deficit Hesap açığı, eksiklik
193 Defy Kafa tutmak
194 Degrading Alçaltıcı, küçültücü
195 Degree Aşama, derece, seviye
196 Delay Ertelemek, geciktirmek
197 Deliberate Kasti, bilerek
198 Deliver Teslim etmek, dağıtmak
199 Demonstration Gösteri
200 Demonstrative Duygularını gizlemeyen
201 Denial İnkar, ret
202 Departure Ayrılış, ayrılma
203 Dependence Bağlılık, bağımlılık
204 Dependently Başkasına bağımlı şekilde
205 Deplorable Acıklı, elim, vahim
206 Depressing İç karartıcı, üzücü
207 Depressingly İç karartıcı ve üzücü şekilde
208 Derive Sağlamak, elde etmek
209 Derive ..Den elde etmek, türetmek
210 Describe Tarif etmek, tanımlamak
211 Deserter Kaçak
212 Deserve Hak etmek, layık olmak
213 Design Dizayn etmek, tasarlamak
214 Despair Umutsuzluk, çaresizlik
215 Destination Varış yeri, istikamet
216 Destruction Yıkım, imha
217 Destructive Yıkıcı, bozucu, zararlı
218 Determination Azim, kararlılık
219 Determine belirlemek, azmetmek
220 Determined Kararlı, azimli
221 Detriment Zarar, hasar
222 Diagnosis Tanı, teşhis
223 Diffident Çekingen
224 Disaster Afet, facia
225 Discourage Cesaretini kırmak, gözünü korkutmak
226 Discouragingly Cesaret kırıcı biçimde
227 Discover Keşfetmek, bulmak
228 Discovery Buluş, keşif
229 Discrepancy Çelişki, fark
230 Discretion Basiret, takdir yetkisi
231 Disease Hastalık
232 Dislike Hoşlanmamak, sevmemek
233 Display Sergilemek, sergi
234 Dispose Başından atmak, kurtulmak
235 Disposed İstekli, niyetli
236 Disposition Mizaç, eğilim
237 Dispute Çekişmek, tartışmak
238 Disrupt Aksatmak, sekteye uğratmak
239 Disrupt Aksatmak, sekteye uğratmak
240 Dissappointing Hayal kırıklığı yaşatan
241 Distinction Ayırım, farklılık
242 Distinctly Açıkça, kararlı bir şekilde
243 Distraction Dikkati dağıtan şey
244 Distribution Dağılım, dağıtma
245 Disturb Rahatsız etmek
246 Disturbance Rahatsızlık
247 Disturbance Kargaşa, rahatsız etme
248 Disturbed Dengesiz, rahatsız
249 Diverse Çeşit çeşit, farklı
250 Drill Matkap, delgi
251 Duration Müddet, süre
252 Earnest Ağırbaşlı, ciddi
253 Effectively Etkili bir şekilde
254 Efficiency Etkililik, verimlilik
255 Efficiently Etkili biçimde
256 Effort Gayret
257 Elaborate Üzerinde dikkatle durmak, ayrıntıya girmek
258 Elaborately Üzerinde dikkatle durarak
259 Elective Seçime ait, seçimle ilgili
260 Embark Gemiye/uçağa binmek
261 Embitter Acılaştırma, hayata küstürme
262 Emit Atmak, çıkarmak
263 Emotional Dokunaklı, duygusal
264 Emphatic Etkili, güçlü, ısrarlı
265 Emphatically Kesinlikle, vurgulayarak
266 Employ Çalıştırmak, işe almak
267 Employment İstihdam, işe alma
268 Enact Sahneye koymak, sahnelemek
269 Enclose Eklemek iliştirmek
270 Encounter Karşılaşmak, rastlamak
271 Encourage Cesaretlendirmek
272 Endearingly Çekici bir şekilde
273 Enforce Dayatmak, sözünü geçirmek, uygulatmak
274 Ensure Emin olmak, sağlamak
275 Entail Gerektirmek, zorunlu kılmak
276 Entice Ayartmak, kandırmak
277 Entire Tüm, bütün, hepsi
278 Equivocally Kapalı ve şüpheli bir şekilde
279 Erroneous Hatalı, yanlış
280 Essential Temel, esas, gerekli
281 Establish Kurmak, tesis etmek
282 Eventually Er geç, nihayet
283 Evolve Yavaş yavaş gelişmek
284 Exactly Tamamen, tamı tamına
285 Examination İnceleme, muayene
286 Exceed Aşmak, sınırı aşmak
287 Exceedingly Aşırı derecede, fazlasıyla
288 Exceptionally Fevkalade, olağanüstü
289 Excess Ek, fazla, ekstra
290 Excessive Aşırı, haddinden fazla
291 Excessively Aşırı derecede, çok fazla
292 Exchange Bozdurmak(para), değiş tokuş etmek, alıp vermek
293 Exclusion Kabul etmeme, dışarda bırakma
294 Exclusive Özel, kişiye ait
295 Excuse Affetmek, mazur görmek
296 Execute İdam etmek, infaz etmek
297 Exert Kullanmak(güç), sarfetmek, uygulamak
298 Exhaustion Bitkinlik, dermansızlık
299 Existence Mevcudiyet, varlık, varoluş
300 Expand Genişlemek, genişletmek
301 Expanded Açılmış, genişletilmiş
302 Expansion Genleşme,genişleme, büyüme
303 Expansive Geniş(kapsamlı)
304 Expenditure Gider, masrafi harcama
305 Experimentally Deneysel olarak, tecrübe ederek
306 Explain Açıklamak, izah etmek
307 Explanation İzah, açıklama
308 Exploit Faydalanmak, istismar etmek
309 Explore Keşfetmek, araştırmak
310 Explosion İnfilak, patlama
311 Exposed Maruz kalan
312 Exposure Maruz kalma
313 Express İfade etmek, göstermek, belli etmek
314 Expression İfade, anlatım
315 Expressive Canlı, dışavurumcu, anlamlı
316 Extensive Engin, geniş
317 Extensively Kapsamlı olarak, geniş ölçüde
318 Extraordinarily Olağanüstü bir şekilde, inanılmaz bir şekilde
319 Extreme Aşırı, çok
320 Extremely Aşırı derecede
321 Extremity Hudud, nihayet
322 Fairly Adil bir şekilde, dosdoğru
323 Faithful Bağlı, sadık, vefalı
324 Fanciful Acayip, fantastik, gerçek dışı
325 Fast Hızlı
326 Faultlessly Hatasız olarak
327 Favourably Daha iyisi, tercihen
328 Feasible Uygulanabilir
329 Feature Önem vermek, sunmak
330 Fetch Gidip getirmek, gidip almak
331 Firmly Sıkıca, kesin olarak
332 Flexibly Değişken şekilde, esnek biçimde
333 Flow Akmak
334 Follow Takip etmek, uymak
335 Forceful Etkili, güçlü, ikna edici
336 Forcefully Zor kullanarak, zorla
337 Formidably Zor biçimde, korkunç biçimde
338 Forwarded Gönderilmiş, yönlendirilmiş
339 Fragile Hassas, kırılgan
340 Frequent Yaygın, olağan
341 Fruitfully Bereketli ve kazançlı, yararlı biçimde
342 Frustrate Hayal kırıklığına uğratmak
343 Functionally İşlevsel olarak
344 Fury Kızgınlık, hiddet, sinir
345 Futile Nafile, boşuna
346 Gap Ara, boşluk
347 Generously Cömertçe, bol bol
348 Gradual Kademeli, derece derece
349 Graft Organ nakletmek
350 Grant Bağışlamak, hibe etmek
351 Growth Büyüme, yetişme
352 Hardly Güçlükle, hemen hemen hiç
353 Hazardous Zararlı, tehlikeli
354 Hostile Hasım, düşmanca, saldırgan
355 Illegible Okunaksız, okunmaz
356 Illuminated Aydınlatılmış, ışıklandırılmış
357 Immediately Acilen, derhal, hemen
358 Impair Bozmak, zayıflatmak
359 Impartially Adil bir şekilde, tarafsızca
360 Implicate İlişiği olduğunu göstermek
361 Implication İma, çıkarım
362 Imply İma etmek, kastetmek
363 Impress Etkilemek, hayran bırakmak
364 Impression İzlenim
365 Improve Geliştirmek, ilerletmek
366 Improvement Gelişme, geliştirme, ilerleme
367 Impulsively Birdenbire, düşüncesizce
368 In addition (to) …A ek olarak
369 In comparison with Kıyasla, -e göre
370 In connection Bu hususta, bu konuda
371 In excess of Aşmak, fazla olmak
373 In line with Uyumlu olarak, doğrultusunda
374 In need of Gereğinde, ihtiyacında
375 In opposition to Aksine, -e karşı olarak
376 In place of ..Yerine
377 In the case of Durumuda, halinde
378 In truth Gerçekten, doğrusunu istersenm
379 Inadequacy Yetersizlik
380 Inadequately Yetersiz olarak
381 Inadvertently Bilmeyerek, kazara
382 Incessantly Aralıksız olarak
383 Incoherent Tutarsız, manasız
384 Incompetently Beceriksiz bir şekilde
385 Inconsiderately Düşüncesizce
386 Increasingly Artan biçimde
387 Incredibly İnanılmaz bir şekilde
388 Incur …Den kaynaklanmak, maruz kalmak
389 Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
390 Indicate Belirtmek, göstermek
391 Indifferently Aldırışsızca, ilgisizce
392 Indispensably Kaçınılmaz olarak, mecburen
393 Indulge Şımartmak, -e yüz vermek
394 Indulgent Anlayışlı, müsamahakar
395 Inessential Gereksiz
396 Inevitable Kaçınılmaz
397 Inevitably Kaçınılmaz olarak
398 Inexpensive Ucuz, pahalı olmayan
399 Infect Hastalık bulaştırmak
400 Infectiously Bulaşıcı bir şekilde
401 Inference Çıkarım
402 Infinitely Çok, son derecede
403 Inflict Acı vermek, çektirmek, uğratmak
404 Informative Bilgilendirici, aydınlatıcı
405 Ingenious Becerikli, marifetli
406 Ingeniously Ustalıkla
407 Initially Başta, öncelikli olarak
408 Injudicious Akılsız, düşüncesiz
409 Innocent Masum
410 Innovation İnovasyon, yenilik
411 Innovative Yenilikçi, yeniliğe açık
412 Instability İstikrarsızlık, kararsızlık
413 Instantly Hemen, anında
414 Insure Sigorta ettirmek, sağlama almak
415 Intense Aşırı, şiddetli, ciddi(kimse)
416 Intensely Aşırı derecede, son derece
417 Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
418 Intention Niyet
419 Interaction Etkileşim
420 Interest İlgi, alaka, menfaat
421 Internal Dahili, iç
422 Interpretation Yorum, izah
423 Intersection Kavşak, kesişim
424 Interval Ara, aralık, fasıla
425 Intımately Çok yakından, derinlemesine
426 Intimate Yakın (ilişki), samimi
427 Intimidate Gözünü korkutmak, sindirmek
428 Intimidating Caydırıcı, göz korkutucu
429 Intrinsic Asıl, esas, hakiki, önemli
430 Introverted İçe dönük, içine kapanık
431 Invoke Yalvarmak, talep etmek
432 Involve İçermek, kapsamak, katmak
433 Involvement Dahil olma, bulaşma
434 Irregular Düzensiz, kuralsız
435 Irrelevant Alakasız, konu dışı
436 Irresistible Karşı konulmaz, çok çekici
437 Issue Konu, mesele
438 İllusion Kuruntu, vehim
439 improvement Gelişme, geliştirme, ilerleme
440 Join Birleştirmek, katılmak
441 Kindly Hoş, içten, iyi kalpli
442 Lately Son zamanlarda
443 Laterally Yan olarak, yanlamasına
444 Law Kanun, hukuk
445 Lease Kiralamak
446 Legitimacy Meşruluk
447 Leisurely Acelesiz, yavaş yavaş, sakin
448 Liable Sorumlu, yükümlü
449 Likely Büyük ihtimalle, muhtemel
450 Lonesome Yapayalnız, ıssız
451 Loosely Gevşek bir şekilde
452 Magnify Abartmak, büyütmek
453 Maintain Devam ettirmek, sürdürmek
454 Maintenance Devam ettirme, bakım
455 Match Eşleştirmek
456 Meagre Az, eksik
457 Mean Anlamına gelmek, kastetmek
458 Means Araç, vasıta
459 Memorably Unutulmaz bir şekilde
460 Method Metot, usül, yöntem
461 Minimal Minimal, çok az
462 Mistrust Güvensizlik, itimatsızlık
463 Misuse Amacı dışında kullanmak
464 Modify Değiştirmek
465 Nasty Pis, iğrenç, terbiyesiz
466 Naughty Yaramaz, haylaz
467 Nearly Neredeyse, hemen hemen
468 Necessarily İster istemez, mutlaka, muhakkak
469 Negligently Başta savma bir şekilde, gelişigüzel
470 Negotiate Görüşmek, müzakere etmek
471 Negotiation Müzakere, görüşme
472 Negotiations Görüşmeler
473 Nervously Sinirli bir şekilde
474 Nominally İsmen, sözde
475 Notably Açıkça, bilhassa
476 Notoriously Herkesin bildiği gibi
477 Objection İtiraz, karşı gelme
478 Obligation Mecburiyet, yükümlülük
479 Obliged Mecbur, zorunlu
480 Obligingly Lütufkar biçimde, yardımsever şekilde
481 Obsess Aklına takılmak
482 Obsessed Takıntılı
483 Obsession Takıntı, saplantı
484 Obstructive Engel olan, zorluk çıkaran
485 Occasion Önemli gün, önemli olay
486 Occasional Arasıra, nadiren olan
487 Omitted Çıkarılan, dahil edilmemiş
488 On the verge of Eşiğinde, üzerinde, eli kulağında
489 Opposite Zıt, ters
490 Outlaw Yasaklamak, yasadışı ilan etmek
491 Outrageous Acımasız, çirkin, acayip
492 Outstandingly Mükemmel şekilde
493 Owing to ..den dolayı
494 Partial Kısmi, taraflı
495 Participation İştirak, katılım
496 Particularly Özellikle, bilhassa
497 Patient Hasta, sabırlı
498 Perception Algı
499 Perennial Yıllarca süren, uzun ömürlü
500 Permanent Daimi, kalıcı
501 Perpetrate Suç işlemek
502 Persuade İkna etmek, razı etmek
503 Persuasive İkna edici, inandırıcı
504 Persuasively İkna edici şekilde
505 Pertinently İlgili bir şekilde
506 Plainly Açıkça, gösterişsiz bir şekilde
507 Poignant Dokunaklı, etkili, şiddetli
508 Possibly Muhtemelen, belki
509 Potentially İmkan dahilinde, potansiyel olarak
510 Precarious İstikrarsız, şüpheli, riskli
511 Precaution Önlem
512 Precisely Eksiksiz olarak, kusursuz olarak
513 Predictable Öngörülebilir, tahmin edilebilir
514 Prediction Tahmin
515 Preferably Tercihen, öncelikli olarak
516 Preference Tercih, öncelik
517 Preoccupied Dalgın, kafası meşgul
518 Prescribe Reçete yazmak, öngörmek, kural koymak
519 Presently Birazdan, hemen, şimdi
520 Pretension Gösteriş, yüksekten atma
521 Pretentiously Gösterişli bir şekilde
522 Prevalent Yaygın, mevcut
523 Prevent Önlemek
524 Preventive Önleyici, engelleyici
525 Previous Önceki
526 Previously Önceden, evvelden
527 Priced Ücretlendirilmiş
528 Primarily Öncelikle, esasen
529 Probable Muhtemel, olası
530 Process İşlem, süreç
531 Produce Üretmek, imal etmek
532 Productivity İş verimi, üretkenlik
533 Profit Yarar, kar
534 Profoundly Derinlemesine, son derece
535 Progressive İlerici, gelişmiş
536 Prominent Öne çıkan, önemli, meşhur, önde gelen
537 Promise Söz vermek, taahhüt etmek
538 Promotion Promosyon, tanıtım, terfi
539 Properly Doğru dürüst, hakkıyla
540 Proportion Oran, orantı
541 Protective Koruyucu, sahip çıkan
542 Provide Sağlamak, temin etmek
543 Provide Sağlamak, temin etmek
544 Provision Tedarik etmek, karşılamak
545 Provisional Geçici, şarta bağlı
546 Provocative Kışkırtıcı, provokatif
547 Publicized Reklamı yapılan
548 Pursue Kovalamak, takip etmek
549 Quotation Alıntı, alıntılama
550 Raise Artırmak, yükseltmek, kaldırmak
551 Randomly Rastgele, gelişigüzel
552 Rapidly Hızla, süratle
553 Rarely Nadiren, seyrek
554 Rate Oran, kur
555 Readily Canı gönülden, kolayca
556 Reasonable Makul, akla uygun
557 Reasonably Makul şekilde
558 Reassessment Yeniden değerlendirme
559 Rebut Aksini iddia etmek, çürütmek, reddetmek
560 Recalling Anımsama
561 Recently Son zamanlarda, şu aralar
562 Reckless Kayıtsız, pervasız, umursamaz, dikkatsiz
563 Recklessly Dikkatsizce, düşünmeden
564 Recognize Tanımak, farketmek
565 Recommend Tavsiye etmek
566 Recover İyileşmek, kurtulmak
567 Recovery İyileşme, kurtulma
568 Recreate Canlandırmak, tazelemek, yeniden oluşturmak
569 Recruit İşe almak
570 Recurrance Tekrarlama, nüksetme
571 Recurrent Yenilenen, nükseden
572 Reduce Azaltmak, küçültmek
573 Reduce Azaltmak, küçültmek
574 Reduction Azaltma, düşürme
575 Redundancy Bolluk, işsizlik
576 Redundant Gereksiz, işten çıkarılmış
577 Refer Bahsetmek, ima etmek
578 Reference Referans
579 Reflective Dalgın, düşünceli
580 Refrain Kendini tutmak, sakınmak
581 Refund Geri ödemek, iade vermek
582 Refusal Geri Çevirme, reddetme
583 Refutation Aksini ispatlama, çürütme
584 Regression Gerileme
585 Regret Pişman olmak
586 Regrettable Acınacak, üzücü
587 Regulation Düzenleme, kaide, kural
588 Regulation Düzenleme, kaide, kural
589 Reinforce Pekiştirmek, takviye etmek
590 Reinstate Eski görevine getirmek
591 Reinterpret Yeniden yorumlamak
592 Reiterate Yinelemek, pekiştirmek
593 Rejection İtiraz, kabul etmeme
594 Relapse Kötüleşme, nüksetme
595 Relate Arasında bağlantı kurmak
596 Relative İlgili, akraba
597 Relatively Nispeten, oldukça
598 Relax Dinlenmek, gevşemek, rahatlamak
599 Release Piyasaya sürmek, salıvermek
600 Relent Acımak, merhamet etmek
601 Relentless Acımasız, insafsız, sonu gelmeyen
602 Relevance uygunluk, ilgi, alaka
603 Reliable Güvenilir, itimat edilir
604 Reliably Eksiksiz ve hatasız, güvenilir biçimde
605 Reliance Güven, itimat
606 Relief Rahatlama
607 Relieved Rahatlamak
608 Reluctant İsteksiz, gönülsüz
609 Remarkably Dikkat çekecek derecede, önemli biçimde
610 Remove Çıkarmak, gidermek
611 Repair Tamir, onarım
612 Repeatedly Defalarca, aralıksız olarak
613 Replace Yerine geçmek, yerine koymak
614 Represantative Temsilci, vekil
615 Repressive Baskıcı, sert
616 Reproach Kınamak, ayıplamak
617 Repulse Püskürtmek, itici gelmek
618 Request Rica etmek, talep etmek, istemek
619 Require Gerektirmek, icap ettirmek
620 Requirement Gereksinim, ihtiyaç
621 Resent Alınmak, kırılmak
622 Resentful Dargın, alınmış, küsmüş
623 Reservation Rezervasyon
624 Reserve Ayırmak, rezerve ettirmek
625 Resignation İstifa
626 Resistance Direnç, tahammül
627 Resistant Dirençli, dayanıklı
628 Respect Saygı göstermek, hürmet etmek
629 Respectability Saygınlık, itibar
630 Respectable Saygın
631 Respectively Anılan sıraya göre, sırasıyla
632 Responsibility Sorumluluk, mesuliyet
633 Responsible Mesul, sorumlu
634 Responsively Ani ve olumlu tepki vererek
635 Restore Yenileştirmek, restore etmek
636 Restored Daha iyi hissetmek
637 Restrain Dizginlemek, engellemek
638 Restraint Kısıtlama, kendini tutma
639 Restricted Kısıtlı, sınırlı
640 Restricting Kısıtlayıcı
641 Restriction Kısıtlama
642 Restriction Kısıtlama, sınırlama
643 Restrictive Kısıtlayıcı
644 Restrictively Sınırlayıcı bir biçimde
645 Resultant Sonuç
646 Resume Sürdürmek, yeniden başlatmak
647 Retain Alıkoymak, elde tutmak
648 Retention Alıkoyma
649 Retired Emekli
650 Retirement Emekliliğe ayrılma
651 Reversal Tersine çevirme, tersine dönmek
652 Reversible Çevrilebilir, bozulabilir(karar), tersi de kullanılabilir
653 Revise Gözden geçirmek, değiştirmek
654 Rewarded Ödüllendirilmiş
655 Ridiculous Gülünç, komik
656 Rightly Doğrulukla, dürüstçe, haklı olarak
657 Roughly Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
658 Run Koşmak, çalıştırmak
659 Safeguard Koruyucu
660 Safely Güvenli bir şekilde
661 Sale Satış
662 Satisfactorily Tatmin edici olarak
663 Scarcely Hemen hemen hiç, güçlükle
664 Scatter Dağıtmak, savurmak
665 Seemingly Görünüşe bakılırsa, görünüşte
666 Seize Kapmak, yakalamak, yapışmak
667 Seldom Nadiren
668 Self-assertive Kendinden çok emin, kendine çok güvenen
669 Self-contained Kendi kendine yeten, az konuşan
670 Sensitive Duyarlı
671 Sensitively Duyarlı bir şekilde
672 Seriously Ciddi bir şekilde
673 Severe Haşin, sert
674 Severely Ağır ve ciddi bir şekilde
675 Shy Utangaç
676 Shyly Çekingen bir şekilde
677 Significant Önemli, kayda değer
678 Significantly Önemli ölçüde
679 Sincere İçten, samimi, dürüst
680 Single-handedly Yardımcısız olarak, tek başına
681 Sizeable Oldukça büyük
682 Skillfully Ustaca, maharetle
683 Slippery Kaygan
684 Sole Yegane, yalnız, tek
685 Solely Sadece, yalnızca
686 Solidarity Dayanışma, birlik, beraberlik
687 Solution Çözüm, çözelti
688 Solvable Çözülebilir
689 Soundly Adamakıllı, deliksiz
690 Sparsely Seyrek olarak
691 Specified Belirlenmiş
692 Spill Tanker sızınstısı
693 Spontaneous Kendiliğinden olan, anında yapılan
694 Spread Yaymak, yayılmak
695 Stable Durağan, istikrarlı
696 Stagnant Durgun, akmaz
697 Steady Sağlam, istikrarlı
698 Steady Sağlam, istikrarlı
699 Stem Durdurmak, engellemek, -den gelmek
700 Still Hala, yine de
701 Structure Yapı, bina
702 Submissive Boyun eğen, itaatkar
703 Submit Boyun eğmek, ibraz etmek, sunmak
704 Subsequent İzleyen, gelecek, sonraki
705 Substance Madde, cisim
706 Substantial Miktarda/sayıca azımsanmayacak, önemli
707 Subtle Hemen göze çarpmayan, güç algılanan
708 Subversive Huzur bozucu, yıkıcı
709 Successive Birbirini izleyen, peşpeşe
710 Sufficiency Yeterlilik
711 Sufficient Yeterli, elverişli
712 Sufficiently Yeterli şekilde, yeteri kadar
713 Suggestively İmalı biçimde
714 Suitability Uygunluk
715 Suitably Uygunca
716 Sullenly Asık suratlı bir şekilde
717 Superficially Görünüşte, üstünkörü
718 Supplier Tedarikçi
719 Support Desteklemek, destek
720 Supremely Fevkelade
721 Surely Hakikaten, elbette, şüphesiz
722 Surpassed Aşmak
723 Survivor Sağ kalan, kurtulan
724 Susceptible Duyarlı, hassas
725 Suspend Askıya almak, ertelemek
726 Suspicion Şüphe, kuşku
727 Suspiciously Kuşkuyla, şüpheyle
728 Sustain Ayakta tutmak, devam ettirmek, sürdürmek
729 Sustainability Sürdürülebilirlik
730 Tempt Akıl çelmek, ayartmak, kandırmak
731 Thoroughly Adam akıllı, baştan aşağı
732 Tightly Sıkıca
733 Tightly Sıkıca, sıkı olarak
734 Together Beraber, birlikte
735 Trial Deneme yapma
736 Ultimate Nihai, son
737 Undartake Üstlenmek, yüklenmek
738 Undermine Baltalamak, kuyusunu kazmak, zayıflatmak
739 Undertake Üstlenmek, yüklenmek
740 Uneasy Huzursuz, rahatsız
741 Uniformity Birbirine benzerlik, aynılık
742 Unlikely Alışılmadık, ihtimali olmayan
743 Unstable İstikrarsız, kararsız
744 Untamed Evcilleşmemiş, yabani
745 Uphold Desteklemek, sürdürmek
746 Urgently Acilen
747 Vacancy Boş yer, boşluk
748 Varied Değişik, farklı
749 Vehemently Coşkulu ve güçlü şekilde
750 Versatile Çok yönlü, çok amaçlı
751 Vigorously Aktif bir şekilde, hareketli ve güçlü şekilde
752 Violate İhlal etmek
753 Vitality Dirilik, canlılık, zindelik
754 Voluntarily Gönüllü olarak, isteyerek
755 Vulnerable Kolay incinir, hassas
756 Well Çok iyi, hayli
757 With a view to Amacıyla, maksadıyla
758 With regard to Açısından, -e dair, -e binaen
759 Withdraw Geri almak, geri çekmek
760 Withhold Alıkoymak, saklamak
761 Worldwide Dünya çapında

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.