İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesini aşağıda bulabilirsin. Liste oluşturulurken, özellikle İngilizcede en sık kullanılan kelimeler seçildi. İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesinin Türkçe anlamları ise gündelik konuşma ve yazma dilinde en sık kullanılan anlamları ile birlikte alfabetik olarak listelendi. Ayrıca İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime ile ilgili örnek cümleleri de kelimelerin karşısında bulabilirsin.

Biraz daha detay arıyorsan, İngilizce kelimeler listesinde ayrıca, her kelimenin seviyesini, Türkçe karşılığını ve örnek cümlelerde kullanımını da bulabilirsin.

İngilizce öğrenmek istiyorsan ve henüz başlangıç seviyesinde isen aşağıdaki kelimeleri mümkün olduğu kadar hızlı öğrenmelisin. Özellikle A1 seviyesi öğrenciler için ve İngilizce kursuna gidenler için konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmek için bu liste çok faydalı olacaktır.

Ayrıca, sayfanın en altında İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelimenin PDF halinde düzenlenmiş dosyalarını da indirebilirsin.

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

Neden İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelimeyi Öğrenmeli?

İngilizce’de en sık kullanılan 1000 kelimeyi öğrenmenin çeşitli avantajları vardır. Her şeyden önce, size sağlam bir dilsel temel sağlar. Bu kelimelerde ustalaşarak, çok çeşitli günlük durumlarda kendinizi anlayabilir ve ifade edebilirsiniz. Ek olarak, bu kelimeler genellikle edebiyat, film ve müzik dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda görünür. Onlara aşina olmak, İngilizce içeriği anlamanızı ve keyfini çıkarmanızı kolaylaştıracaktır.

Online İngilizce kurslarımızla, İngilizcenizi geliştirmek isterseniz aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesinin PDF versiyonunu yazının en sonunda bulabilirsin. Bu liste hazırlanırken özellikle İngilizcede sık kullanılan kelimeler, Türkçe karşılıkları, örnek cümleler ve okunuşlarını ele aldık.

Aşağıdaki İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesinde;

  • İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri
  • İngilizcede en çok kullanılan kelimelerin Türkçeleirni
  • İngilizcede en çok kullanılan kelimeler için örnek cümleleri ve
  • Sayfanın en altında, İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelimenin PDF’ine ulaşabilirsiniz.

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime Listesi (ilk 200 kelime)

1 a bir a car, a flower, a table
2 ability kabiliyet, yetenek, beceri, güç, iktidar He has the ability to do the job.
3 able yapabilmek, yapabilen I’m able to swim.
4 about hakkında, ilgili, konusunda Tell us about Tom.
5 above yukarıda Tom lives in the room above us.
6 accept kabul etmek He accepted my idea.
7 according göre We’re proceeding according to plan.
8 account Hesap, açıklama, banka hesabı Here’s my account number.
9 across karşısında It’s across the street.
10 act hareket, eylem, davranış You need to act.
11 action eylem, etki, hareket His action frightened us.
12 activity faaliyet, etkinlik What’s your favorite holiday activity?
13 actually aslında, gerçekte We never actually met.
14 add eklemek, katmak, ilave etmek, toplamak, katmak Add more water to it.
15 address adres Give me Tom’s address.
16 administration yönetim, idare They complained about the city administration.
17 admit Kabul etmek I admit my mistake.
18 adult yetişkin, erişkin Two adult tickets, please.
19 affect etkilemek, etki etmek The audience was deeply affected.
20 after sonra, ardından, daha sonra Repeat after me.
21 again tekrar, yeniden I’ll try again.
22 against karşısında, karşı It’s against the rules.
23 age yaş Tom is my age.
24 agency Ajans, acenta Tom started an advertising agency.
25 agent Ajan, temsilci, etken He is an FBI agent.
26 ago önce, evvel Tom left an hour ago.
27 agree anlaşmak, kabul etmek Tom and Mary agree.
28 agreement Anlaşma, sözleşme That was our agreement.
29 ahead Önde, ileri Go ahead and ask Tom.
30 air hava We need fresh air.
31 all herşey, tüm, bütün Is that all?
32 allow izin vermek I can’t allow you to do that.
33 almost neredeyse, hemen hemen It’s almost 2:30.
34 alone yalnız, tek başına I live alone.
35 along boyunca, yanı sıra Come along with me.
36 already zaten It’s already 7:00.
37 also ayrıca, hem de I also like candy.
38 although rağmen, karşın , gerçi Although it rained, everyone had a good time.
39 always her zaman, daima He’s always busy.
40 American Amerikan I’m an American; we don’t have masters.
41 among arasında, içinde Divide the cake among you three.
42 amount miktar, tutar, değer This amount includes tax.
43 analysis analiz, çözümleme After careful analysis, he decided not to go.
44 and ve, ile Come and see.
45 animal hayvan I love animals.
46 another bir diğeri, başka, farklı, ayrı I need another job.
47 answer cevap, yanıt Answer the phone.
48 any herhangi, hiç, her Is there any sugar?
49 anyone kimse, herhangi biri, hiç kimse Anyone home?
50 anything bir şeyi herhangi bir şey, hiçbir şey Can I do anything?
51 appear görünmek, gözükmek Tom sometimes appears on TV.
52 apply uygulamak, başvurmak I’d like to apply for a job.
53 approach yaklaşım, yaklaşma Don’t approach the dog.
54 area alan, bölge There is no beach in this area.
55 argue tartışmak I don’t have time to argue.
56 arm kol, silah, dal Tom broke his arm.
57 around etrafında I left around 2:30.
58 arrive varmak, ulaşmak Tom arrives today.
59 art sanat Last week I visited a beautiful art store.
60 article makale, madde, yazı The article was written in French.
61 artist sanatçı Tom wants to be a tattoo artist.
62 as gibi, olarak Do as you like.
63 ask sormak, istemek Don’t ask.
64 assume varsaymak, farzetmek I assume you’re angry.
65 attack saldırı, atak We’re under attack.
66 attention dikkat Pay attention.
67 attorney avukat, vekil I’m an attorney.
68 audience seyirci, izleyici The audience was deeply affected.
69 author yazar Who is your favorite author?
70 authority yetki, otorite I have the authority to do this.
71 available müsait, mevcut, geçerli Are seats available?
72 avoid önlemek, kaçınmak I’m trying to avoid Tom.
73 away uzak, uzakta Take that away.
74 baby bebek The baby is crying.
75 back geri Turn back from here.
76 bad kötü The weather will be bad today.
77 bag sırt çantası Do not forget your bag.
78 ball top The ball is in your court now.
79 bank banka Her bank account is zero.
80 bar bar He sat on the bar.
81 base üs, temel, baz He is working in the navy base.
82 be olmak, var olmak Be quite.
83 beat dövmek, yenmek We beat them.
84 beautiful güzel The weather is beautiful today.
85 because çünkü I do it because I want to.
86 become olmak, haline gelmek It’s become dark.
87 bed yatak Go to bed before 12:00.
88 before önce Go to bed before 12:00.
89 begin başlamak, başlatmak Let’s begin.
90 behavior davranış, tutum, hareket I don’t speak with because of his behaviour.
91 behind arkasında, gerisinde Stay behind the wall.
92 believe inanmak, inancı olmak Believe me, it is true.
93 benefit yarar, fayda I can benefit from your experience.
94 best en iyi, en iyisi, en I am the best player in the team.
95 better daha iyi, daha güzel, daha iyi şekilde He is better than me.
96 between arasında, aralarında Choose between this two colors.
97 beyond ötesinde, öte My house is beyond that bridge.
98 big büyük How big is it?
99 bill Fatura I have to pay the internet bill.
100 billion milyar One in a billion.
101 black siyah Do you see the black clouds.
102 blood kan My blood type is Orh+.
103 blue mavi The sky is blue.
104 board yazı tahtası Clean the board please.
105 body vücut He has a strong body.
106 book kitap Open your books.
107 born doğmuş, doğum I was born in 2000.
108 both her ikisi de, ikisi de They both smile.
109 box kutu Your gift is in that red box.
110 boy erkek çocuk Boys are playing football.
111 break kırılma Who broke the glass?
112 bring getirmek Bring your bag with you.
113 brother erkek kardeş I have 2 brothers and one sister.
114 budget bütçe We are traveling on a tight budget.
115 build inşa etmek They are building a new house.
116 building bina The building is very high.
117 business I have a business English course tonight.
118 but fakat, ama, lakin I want to come but it is too late.
119 buy satın almak Can I buy this one?
120 by tarafından, ile, göre, vasıtasıyla He came by bus.
121 call aramak Can you call her?
122 camera kamera Turn off the camera please.
123 campaign kampanya Did you take part in the campaign?
124 can yapabilmek I can do it.
125 cancer kanser Cancer of the Stomach is a common disease.
126 candidate aday Michael was the perfect candidate.
127 capital Başkent The capital was the center of the commercial activities.
128 car Araba Her car was in full view.
129 card Kart A Christmas cardcome to life.
130 care bakım He will not care.
131 career kariyer She had a short career as a writer.
132 carry Taşımak I bid you carry it to him.
133 case dava Don’t plead my case for me.
134 catch yakalamak Catch hold from underneath.
135 cause sebep olmak All I do is cause pain.
136 cell hücre The cell reproduced and the organism grew.
137 center merkez This way, around the center of the lake.
138 central merkezi After the war, it remained a central hub.
139 century Yüzyıl A century later, machines entered the scene.
140 certain Belli I feel certain of it.
141 certainly kesinlikle She certainly didn’t feel any different.
142 chair sandalye He leaned forward in his chair, sobering.
143 challenge meydan okuma I like a challenge once in a while.
144 chance Şans You had your chance to solve it on your own.
145 change değişiklik He was struck by the change in him.
146 character karakter It was totally out of character for her.
147 charge şarj etmek I will be in charge of your initiation.
148 check Kontrol I’ll check that too.
149 child çocuk This child has a wonderful gift.
150 choice seçim At that moment there was a choice to make.
151 choose seçmek I had hoped he’d choose your sister.
152 church kilise Are you all going to church this morning?
153 citizen vatandaş You’re a private citizen in a few days.
154 city şehir You should have called the city cops.
155 civil sivil The last civil war set us back fifty years.
156 claim iddia She went to claim it.
157 class sınıf He skipped the class on good nom de plumes.
158 clear açık It was clear and frosty.
159 clearly Açıkça His expression was clearly displeased.
160 close kapat Close our eyes, count to five.
161 coach Koç Do you have a coach?
162 cold soğuk It was cold in the cave.
163 collection Toplamak Vogt published a collection of Bugenhagen’s correspondence in 1888
164 college kolej She’ll be going to college next month.
165 color renk The color is amazing.
166 come gelmek I can come back.
167 commercial ticari The capital was the center of the commercial activities.
168 common ortak She will only utilize it for common good.
169 community Topluluk To her surprise, the condo community was as quiet as the night she left.
170 company Şirket She joined the company last year.
171 compare karşılaştırmak I don’t compare you to Josh.
172 computer bilgisayar Yes, and I ordered a computer for you too.
173 concern ilgilendirmek So there’s no concern these visions may stop completely?
174 condition şart Do you know theconditionI am in?
175 conference konferans Death dude sat at the back of the conferenceroom, out of the glare of the screen.
176 Congress Kongre The Berlin congress decided that it should remain with Servia.
177 consider göz önüne almak It was too far to consider driving every day, even if she had a car.
178 consumer tüketici There was a rising worldwide consumption of consumergoods.
179 contain içermek Fred could hardly contain his excite­ment.
180 continue devam et He would continueuntil he was satisfied.
181 control kontrol I can’t control it yet.
182 cost maliyet It must have cost a fortune!
183 could Yapabilir What could he do about it but lose more sleep?
184 country Ülke The country was wild and beautiful.
185 couple çift I have a couple of polo shirts, but no light shirts.
186 course ders Its course down the cliff was marked by the cracking of limbs.
187 court mahkeme “The ball is in yourcourt,” I said.
188 cover örtü Deep from the fire-bars to the cover.
189 create yaratmak Trading is able to create value for two reasons.
190 crime suç The crime had begun and must now be completed.
191 cultural kültürel This gave people a shared set of cultural references.
192 culture kültür If only she understood our culture better.
193 cup fincan He took the cupfrom her hand.
194 current şu andaki This is the currentbattle situation.
195 customer müşteri They suggest other products a customer might be interested in.
196 cut Kesmek I’ve cut enough here for supper.
197 dark Karanlık He looked tall and lean in a dark suit.
198 data veri You have some access to data bases that could be helpful.
199 daughter kız evlat I remember the daughter, too.
200 day gün “This may be the last great day,” he said.

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime Listesi (201 – 400 arası kelimeler)

201 dead Ölü A living dog is better than a deadlion.
202 deal Anlaşmak She’d deal with him later.
203 death ölüm I was scared to death I couldn’t… get back!
204 debate Tartışma See you at thedebatetomorrow.
205 decade on yıl Then there can be a week, a month, a year, a decade, and a century without war.
206 decide karar vermek I hope you decide to take the job.
207 decision karar It was no small decision for her.
208 deep derin She drew a deep breath.
209 defense savunma In her defense, she thought I was trying to kill her.
210 degree derece Every child feels displaced to some degree when a new sibling arrives.
211 Democrat Demokrat I’m a tried and truedemocrat.
212 democratic demokratik You have to split this in a nice democraticfashion.
213 describe tanımlamak I can’t describe how helpless I felt.
214 design tasarım It’s a Lou Rankin design, Fred answered.
215 despite rağmen He appeared relaxed, despite the danger.
216 detail ayrıntı I related in detailwhat I’d learned on line.
217 determine belirlemek She couldn’t determine if she’d won this round or not.
218 develop geliştirmek The second crop of cabbage was starting to develop, and the okra looked good.
219 development Kalkınma But three years later a new economic development began.
220 die ölmek I should die of happiness!
221 difference Fark He was so tall there was a vast difference in their height.
222 different farklı There’s nothing wrong with having a different opinion.
223 difficult zor It must be difficult for Alex to keep you happy.
224 dinner akşam yemeği Dinner will be ready at six O’clock.
225 direction Yön She faced the direction from which she’d come.
226 director Yönetmen You’re a vital asset and the director knows it.
227 discover Keşfetmek I want to discoverwhat I can do.
228 discuss Tartışmak They could discuss it privately when they got home.
229 discussion tartışma Once decided, there would be no discussion or argument.
230 disease Hastalık Given all this, do you really believe this disease still has a chance?
231 do yapmak I never thought I could do it.
232 doctor doktor Thedoctor seemed tired and in a hurry.
233 dog köpek Does a dog have ears?
234 door kapı The door opened and Alex stepped into the room.
235 down aşağı She sat down on the bed and sighed again.
236 draw Çizmek He evidently wished todraw him on.
237 dream rüya I dream of you too, dear.
238 drive Sürmek Do you want me to drive you there?
239 drop düşürmek Can you just drop me off near the mall?
240 drug uyuşturucu Had Allen been here to make a drug deal with Giddon?
241 during sırasında Sleep was not her friend duringthe day.
242 each her For eachdinner, sixty or more people show up.
243 early erken I never eat this earlyin the morning.
244 east doğu Sun rises in the eastand sets in the west.
245 easy kolay You make an easytarget.
246 eat yemek “I eat in here,” he said.
247 economic ekonomik This is a straight shot to economicpoverty for any country desperate enough to try it.
248 economy Ekonomi The economy was affected by the establishment of a land tax.
249 edge Kenar His voice had an edge to it.
250 education Eğitim “That’s what comes of a modern education,” exclaimed the visitor.
251 effect Efekt The changes had an immediate effect.
252 effort çaba I admire the effort and sacrifice you put into it.
253 eight sekiz Newly crowned heroine Lydia Larkin won the election by eight votes.
254 either ya He put a hand on eitherside of her.
255 election seçim Jake’s not standing for election next August.
256 else başka Someone elsecarries this baby for you.
257 employee çalışan The employee turned to her and waved her through.
258 end son In the end, there was no choice.
259 energy enerji Now put that energyinto walking.
260 enjoy keyif almak You’re beginning to enjoy it, aren’t you?
261 enough yeterli She had enough for the entire family.
262 enter girmek I’ll wait ’til you enterthe door.
263 entire tamamı She had enough for the entire family.
264 environment Çevre The law was a win for the environment.
265 environmental Çevreci They must try to protect the environment.
266 especially özellikle Joseph feels especially good today.
267 establish kurmak She established the rules.
268 evening akşam How is your evening going on?
269 event olay She will win the event.
270 ever Hiç Did you ever feel so bad?
271 every her Every alive people drinks water.
272 everybody Herkes Everybody knows that 2+2=4.
273 everyone herkes Everyone should feel the fresh air.
274 everything her şey You should know everything.
275 evidence delil She doesn’t have any evidence.
276 exactly kesinlikle I don’t know exactly where she is.
277 example örnek Why don’t you read Rıza’s example?
278 executive yönetici Ahmet is soft enough to be a good executive.
279 exist var olmak She believes that angels exist.
280 expect ummak What do you expect from me?
281 experience deneyim Do you have experience for this job?
282 expert uzman The expert is called for advice.
283 explain açıklamak She will explain the case to you.
284 eye göz Close your right eye and smile.
285 face Yüz Her face became sad.
286 fact Gerçek It is hard to tell fact from fiction!
287 factor Faktör His manner is a factor in his success.
288 fail başarısız He failed the test.
289 fall düşmek The rain falls heavily onto the roof.
290 family aile He wants to spend more time with his family.
291 far Uzak Far from eye far from heart.
292 fast hızlı He had a liking for fast cars.
293 father Baba He’s the father of three small children.
294 fear korku She is trying to face her fear of dogs.
295 federal federal The territories are governed by federal laws.
296 feel Hissetmek They feel a lot of anxiety before a test.
297 feeling duygu He got a strange feeling he was being watched.
298 few az There are a few reasons.
299 field alan The football field is enclosed by a wall.
300 fight kavga She joined the fight against cancer.
301 figure şekil Her dress moulds to her figure.
302 fill Doldurmak He helped us to fill in the form.
303 film film He really enjoys horror films.
304 final Nihai Our final exams start in about two weeks.
305 finally en sonunda They finally found the cat up on the roof.
306 financial Mali The company needs more financial assistance
307 find Bulmak I find it hard to believe you.
308 fine Güzel You did a fine job.
309 finger parmak She cut her finger on a piece of glass.
310 finish bitiş They have to finish their clean-up.
311 fire ateş They are fighting a house fire.
312 firm firma An education firm called Eduvio produced a similar product.
313 first ilk She finished the race at first position.
314 fish balık He caught a huge fish.
315 five beş I got up at five o’clock.
316 floor Zemin His office is on the second floor.
317 fly uçmak I will fly to Istanbul tomorrow.
318 focus Odaklanmak Focus on your studies.
319 follow Takip etmek Somebody is following us.
320 food Gıda She made his favorite food for his birthday.
321 foot ayak Her foot slipped and she fell down the stairs.
322 for için Next year, I will travel for three weeks.
323 force Kuvvet I tried to force from my memory.
324 foreign yabancı He also spent some time in the Foreign Office in Berlin.
325 forget unutmak I forget my keys
326 form form Please fill in the form.
327 former eski He was former worker of our company.
328 forward Ileri She stepped forward and hugged him.
329 four dört There are four people there.
330 free ücretsiz The Wi-Fi is free in this cafe.
331 friend arkadaş She is my best friend.
332 front ön He is in front of me in the que.
333 full tam Are you a full time student?
334 fund fon, sermaye The company was short of funds.
335 future Gelecek Could you be more careful in future?
336 game Oyun Game Over.
337 garden Bahçe They’re working in the backyard garden.
338 gas gaz The car almost ran out of gas.
339 general genel I am going to take IELTS General exam.
340 generation Nesil This model belongs to the latest generation.
341 get almak He gets his residence permit today.
342 girl kız The girl in red dress is beautiful
343 give Vermek Give me Tom’s address.
344 glass bardak Who broke the glass?
345 go gitmek Can we go now?
346 goal hedef What is yoor goal for this month?
347 good iyi I am good. How about you?
348 government Hükümet She works for the federal government.
349 great harika This is a great house.
350 green yeşil Green is my favorite color.
351 ground zemin Mechanical problems kept the plane on the ground.
352 group Grup We like to let these students work in groups whenever possible.
353 grow Büyümek The city is growing rapidly.
354 growth büyüme She’s concerned that the medication might slow her child’s growth.
355 guess tahmin Can you guess how many people were there?
356 gun Silah  I never shot a gun in my life.
357 guy adam He is a funny guy.
358 hair saç There are dog hairs all over my coat.
359 half yarım His eyes were half closed.
360 hand el I have two hands.
361 hang asmak A photograph of her family hangs on the wall.
362 happen olmak She wondered what would happen if her parents found her.
363 happy mutlu He is a happy child.
364 hard zor It’s hard not to worry about her.
365 have sahip olmak I have got the keys.
366 he O He is a happy child.
367 head Kafa The third gorilla was taller by a head.
368 health sağlık He is taking care of his health nowadays.
369 hear duymak I can’t hear you very well.
370 heart Kalp He has a bad heart.
371 heat sıcaklık The sun’s heat melted the snow.
372 heavy ağır The box is to heavy for me to lift.
373 help Yardım Can you help me?
374 her ona Her foot slipped and she fell down the stairs.
375 here İşte “I eat in here,” he said.
376 herself kendini She is financially able to support herself.
377 high yüksek The building is very high.
378 him Onu I bid you carry it to him.
379 himself Kendisi He accidentally cut himself while shaving.
380 his Onun He gets his residence permit today.
381 history Tarih I studied history in college.
382 hit Çarptı Hit the road, Jack.
383 hold Tutmak He is holding an apple.
384 home ev Home, home, sweet home.
385 hope umut I hope she will never come back.
386 hospital hastane We need to go to hospital.
387 hot Sıcak The soup is very hot.
388 hotel otel We will stay in a hotel for the weekend.
389 hour saat He is already an hour late.
390 house ev This house is not for sale.
391 how Nasıl How are you doing?
392 however ancak Ronaldo wanted to play football tonight; however, his injury kept him on the bench.
393 huge Kocaman This is a very huge forest.
394 human insan The dog’s expression was almost human.
395 hundred yüz Can you borrow me a hundred lira.
396 husband koca He was a good husband and father.
397 idea Fikir I don’t like the idea to go for shopping.
398 identify Tanımlamak Can you identify yourself, please.
399 if Eğer We woldn’t miss the train if he wasn’t late.
400 image Imge The image in my brain was not like this.

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime Listesi (401 – 600 arası kelimeler)

401 imagine hayal etmek I can’t imagine living in such a place.
402 impact Etki The book had a huge impact when it first came out.
403 important önemli I have an important meeting tomorrow morning.
404 improve Geliştirmek If you want to improve your English, you have to practise more.
405 in içinde I can’t imagine living in such a place.
406 include Dahil etmek This amount includes tax.
407 including dahil olmak üzere Eight people, including two children, were injured in the explosion.
408 increase artırmak The population continues to increase.
409 indeed aslında ‘Did you win the game?’ ‘We did, indeed.’
410 indicate Belirtmek The map indicates where the treasure is buried.
411 individual Bireysel This price list is for individuals.
412 industry Endüstri She invested in technology industry.
413 information bilgi Can I have some individual about time tables?
414 inside Içeride Is there anyone inside?
415 instead yerine I prefer watching movies instead of listening to music.
416 institution Kurum That school is a very successful instution.
417 interest faiz veya ilgi The kids listened to the speaker for a little while, but then lost interest.
418 interesting ilginç this book is very interesting.
419 international Uluslararası This is an international class.
420 interview röportaj She was one of the three candidates interviewed for the vacancy.
421 into Içine The door was opened and Alex stepped into the room.
422 investment yatırım My whole investment is this house.
423 involve Dahil etmek He remained involved with the organization for many years.
424 issue konu Water purity is a public health issue.
425 it o I find it hard to believe you.
426 item Öğe I need to buy a few household items like soap.
427 its onun This book is better than its cover.
428 itself Kendis It repeats itself because it is the record of the choices of people.
429 job You did a fine job.
430 join katılmak She joined the fight against cancer.
431 just sadece Can you just drop me off near the mall?
432 keep Tutmak Go and keep her company for ten minutes.
433 key Anahtar I forgot my keys.
434 kid çocuk The kids listened to the speaker for a little while, but then lost interest.
435 kill öldürmek In her defense, she thought I was trying to kill her.
436 kind kibar Please be kind to your brother.
437 kitchen mutfak Can you bring a knife form the kitchen.
438 know Bilmek I don’t Please be kind to your sister!  him.
439 knowledge bilgi I don’t have any Please be kind to your sister!  about this subject.
440 land Arazi This is his father’s farm and their family land.
441 language dil How many languages can you speak?
442 large geniş Do you have a larger size?
443 last son this is the last one.
444 late geç Don’t be late to the class.
445 later sonra I will come later.
446 laugh gülmek They laugh at him behind his back
447 law hukuk It is against law to carry a gun.
448 lawyer avukat I need a lawyer to fill a complain about the company.
449 lay Yatırmak She laid the baby in his crib for a nap.
450 lead öncülük etmek The team has now built up a commanding lead.
451 leader Lider Who is the leader of this team?
452 learn Öğrenmek I want to learn English.
453 least en az Can you at least tell me when will you arrive?
454 leave ayrılmak I will leave at 4:oo pm tomorrow.
455 left ayrıldı He left at 4:00 pm yesterday.
456 leg bacak It will cost an arm and a leg.
457 legal yasal It is not legal to smoke here.
458 less az You have to get.
459 let Izin vermek We need less talk and more work.
460 letter Mektup Can you write a letter to your grandmother?
461 level Seviye If you can get 70 from the exam you can go to next level.
462 lie Yalan It is not true. Don’t lie to me.
463 life Hayat Life is good.
464 light Işık Can you switch on the light.
465 like sevmek I like swimming.
466 likely Muhtemel “Will it rain tomorrow?” “Most likely.”
467 line çizgi, sıra Everybody had to get in line and wait their turn.
468 list liste Can you write a shopping list.
469 listen Dinlemek Would you listen to me?
470 little Küçük It is a little cold today.
471 live canlı The football match is live on T.V. now.
472 local yerel It is better to check local stores.
473 long uzun It was a long trip.
474 look bakmak I looked through the window but couldn’t see anything.
475 lose kaybetmek I don’t want to lose you.
476 loss Kayıp I am sorry for your loss.
477 lot çok He has a lot of money.
478 love Aşk I love you.
479 low düşük The temperature is very low.
480 machine Makine This machine generates electricity.
481 magazine Dergi She buys all the latest fashion magazines.
482 main ana The main event of the evening is …
483 maintain sürdürmek She still maintains a close relationship with her college roommate.
484 majority Çoğunluk According to most opinion polls, he is set to win a clear majority.
485 make Yapmak He tried to make his wife happy,
486 man adam She tried to make his man happy,
487 manage Yönetmek I managing this company.
488 management Yönetim We’re using new management techniques. techniques.
489 manager Müdür I want to speak with the manager.
490 many Çok There are so many wonderful books by him.
491 market pazar We buy our fruit and vegetables at the market.
492 marriage evlilik Both her marriages ended in divorce.
493 material malzeme The builders ran out of materials.
494 matter sorun It doesn’t matter.
495 may Mayıs ayı My birthday is in May.
496 maybe olabilir I do think about having children, maybe when I’m 30.
497 me ben mi The box is to heavy for me to lift.
498 mean anlamına gelmek  I don’t want to mean that!
499 measure Ölçmek Can you measure the temperature of the patient.
500 media Medya His works has changed the way the media works.
501 medical tıbbi He needs a medical assistance.
502 meet Buluşmak I don’t want to meet her.
503 meeting toplantı Our meeting is next week on Monday.
504 member Üye The lion is a member of the cat family.
505 memory Hafıza The data are stored in the computer’s memory.
506 mention söz etmek They mentioned him by name.
507 message mesaj Did you get my message?
508 method yöntem I tried many different methods to solve the problem.
509 middle orta The car stopped in the middle of the road.
510 might belki It looks nice, but it might be very expensive.
511 military askeri I did my military service in 2003.
512 million milyon There are millions of stars in the sky.
513 mind mahsuru var mı Do you mind if I take this chair.
514 minute dakika One minute please.
515 miss Özlemek I miss my mom.
516 mission misyon He has been on a diplomatic mission.
517 model Model This a very realistic model of the car.
518 modern modern Stress is a major problem of modern life.
519 moment an Can I have your moment, please.
520 money para I don’t have any money.
521 month ay I need to study harder next month.
522 more Daha Add more water to it.
523 morning sabah Are you all going to church this morning?
524 most çoğu According to most opinion polls, he is set to win a clear majority.
525 mother Anne Can you write a letter to your mother?
526 mouth ağız Keep your mouth shut while you are eating.
527 move hareket etmek She was unable to move her legs.
528 movement Hareket There are reports of fresh troop movements across the border.
529 movie film I prefer watching movies instead of listening to music.
530 Mr Bay Good morning Mr. Downson.
531 Mrs bayan Good morning Mrs. Downson.
532 much çok They both talk too much.
533 music müzik I prefer watching movies instead of listening to music.
534 must Zorunlu They must try to protect the environment.
535 my benim I tried to force from my memory.
536 myself kendim I felt ashamed of myself.
537 name Isim What is your name?
538 nation Ulus The entire nation is celebrating the victory.
539 national Ulusal Today is a national holiday.
540 natural doğal He has a natural ability to understand the motives of others.
541 nature doğa That is a color not found in nature.
542 near Yakın Can you just drop me off near the mall?
543 nearly neredeyse I see her nearly every day.
544 necessary gerekli Sleep is necessary for good health.
545 need Ihtiyaç I need to study harder next month.
546 network Huge sections of the rail network are out of action.
547 never asla I hope she will never come back.
548 new yeni We’re using new management techniques. techniques.
549 news haber Have you seen the news?
550 newspaper gazete Did you read the newspaper?
551 next Sonraki I need to study harder next month.
552 nice Güzel It looks nice, but it might be very expensive.
553 night gece To her surprise, the condo community was as quiet as the night she left.
554 no yok hayır So there’s no concern these visions may stop completely?
555 none Yok He did none of the maintenance on the vehicle itself.
556 nor Ne de She’s not the best student in her class, nor is she the worst.
557 north kuzeyinde The wind is coming from the north.
558 not değil It is not true. Don’t lie to me.
559 note Not You hae to take notes while he speaks.
560 nothing Hiçbir şey There is nothing you can do.
561 notice ihbar This is the last notice for you.
562 now Şimdi I have to call him now.
563 number numara His phone number is …
564 occur Meydana gelmek
565 off Kapalı
566 offer Teklif etmek
567 office ofis
568 officer Memur
569 official resmi
570 often Sıklıkla
571 oil yağ
572 ok tamam
573 old eski
574 on Üzerinde
575 once bir Zamanlar
576 one bir
577 only bir tek
578 onto üstüne
579 open açık
580 operation Ameliyat
581 opportunity Fırsat
582 option Seçenek
583 or veya
584 order sipariş
585 organization Organizasyon
586 other diğer
587 others Diğerleri
588 our bizim
589 out dışarı
590 outside dışında
591 over Bitti
592 own kendi
593 owner sahip
594 page sayfa
595 pain Ağrı
596 painting Boyama
597 paper Kağıt
598 parent Ebeveyn
599 part Bölüm
600 participant katılımcı

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime Listesi (601 – 800 arası kelimeler)

601 particular Özel
602 particularly özellikle
603 partner ortak
604 party Parti
605 pass Geçmek
606 past Geçmiş
607 patient hasta
608 pattern Desen
609 pay Ödemek
610 peace Barış
611 people insanlar
612 per başına
613 perform Gerçekleştirmek
614 performance Performans
615 perhaps Belki
616 period Dönem
617 person kişi
618 personal kişisel
619 phone telefon
620 physical fiziksel
621 pick Almak
622 picture resim
623 piece parça
624 place Yer
625 plan plan
626 plant bitki
627 play Oynamak
628 player Oyuncu
629 point puan
630 police polis
631 policy politika
632 political Siyasi
633 politics siyaset
634 poor Fakir
635 popular popüler
636 population Nüfus
637 position Pozisyon
638 positive pozitif
639 possible mümkün
640 power güç
641 practice Uygulama
642 prepare Hazırlamak
643 present mevcut
644 president Devlet Başkanı
645 pressure basınç
646 pretty güzel
647 prevent engel olmak
648 price fiyat
649 private özel
650 probably muhtemelen
651 problem sorun
652 process Işlem
653 produce üretmek
654 product ürün
655 production üretim
656 professional profesyonel
657 professor Profesör
658 program Program
659 project Proje
660 property Gayrimenkul
661 protect Korumak
662 prove kanıtlamak
663 provide sağlamak
664 public halka açık
665 pull Çek
666 purpose Amaç
667 push Itmek
668 put koymak
669 quality kalite
670 question soru
671 quickly hızlı bir şekilde
672 quite oldukça
673 race yarış
674 radio radyo
675 raise yükseltmek
676 range Menzil
677 rate Oran
678 rather daha doğrusu
679 reach Ulaşmak
680 read okumak
681 ready hazır
682 real gerçek
683 reality Gerçeklik
684 realize Farketmek
685 really Gerçekten mi
686 reason neden
687 receive teslim almak
688 recent son
689 recently son günlerde
690 recognize tanımak
691 record kayıt
692 red kırmızı
693 reduce Azaltmak
694 reflect Yansıtmak
695 region Bölge
696 relate Ilişki kurmak
697 relationship Ilişki
698 religious dini
699 remain kalmak
700 remember hatırlamak
701 remove kaldırmak
702 report rapor
703 represent temsil etmek
704 Republican Cumhuriyetçi
705 require Gerektirir
706 research Araştırma
707 resource kaynak
708 respond yanıtlamak
709 response Cevap
710 responsibility Sorumluluk
711 rest dinlenme
712 result sonuç
713 return dönüş
714 reveal ortaya çıkartmak
715 rich zengin
716 right sağ
717 rise Yükselmek
718 risk risk
719 road yol
720 rock Kaya
721 role Rol
722 room Oda
723 rule kural
724 run koşmak
725 safe Güvenli
726 same aynı
727 save kayıt etmek
728 say söylemek
729 scene faliyet alani, sahne
730 school Okul
731 science Bilim
732 scientist Bilim insanı
733 score Skor
734 sea deniz
735 season sezon
736 seat koltuk
737 second ikinci
738 section Bölüm
739 security güvenlik
740 see görmek
741 seek aramak
742 seem görünmek
743 sell satmak
744 send Göndermek
745 senior Kıdemli
746 sense Anlam
747 series dizi
748 serious ciddi
749 serve servis
750 service hizmet
751 set Ayarlamak
752 seven Yedi
753 several birkaç
754 shake sallamak
755 share Paylaşmak
756 she o
757 shoot şut çekmek
758 short kısa
759 shot atış
760 should meli
761 shoulder omuz
762 show göstermek
763 side yan
764 sign işaret
765 significant önemli
766 similar benzer
767 simple basit
768 simply Basitçe
769 since dan beri
770 sing şarkı söyle
771 single tek
772 sister kız kardeş
773 sit Oturmak
774 site yer
775 situation durum
776 six altı
777 size boyut
778 skill beceri
779 skin Cilt
780 small küçük
781 smile gülümseme
782 so yani
783 social sosyal
784 society toplum
785 soldier asker
786 some bazı
787 somebody Birileri
788 someone birisi
789 something Bir şey
790 sometimes ara sıra
791 son oğul
792 song şarkı
793 soon yakında
794 sort çeşit
795 sound ses
796 source kaynak
797 south Güney
798 southern güney
799 space Boşluk
800 speak Konuşmak

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime Listesi (801 – 1000 arası kelimeler)

801 special özel
802 specific özel
803 speech konuşma
804 spend Harcamak
805 sport spor
806 spring Bahar
807 staff personel
808 stage Sahne
809 stand Durmak
810 standard standart
811 star star
812 start başlama
813 state belirtmek
814 statement Beyan
815 station Istasyon
816 stay kalmak
817 step adım
818 still Hala
819 stock Stok
820 stop Dur
821 store Mağaza
822 story Öykü
823 strategy Strateji
824 street sokak
825 strong güçlü
826 structure Yapı
827 student Öğrenci
828 study ders çalışma
829 stuff şey
830 style Stil
831 subject Konu
832 success Başarı
833 successful başarılı
834 such Böyle
835 suddenly aniden
836 suffer acı çekmek
837 suggest önermek
838 summer yaz
839 support destek
840 sure emin
841 surface yüzey
842 system Sistem
843 table Tablo
844 take Almak
845 talk Konuşmak
846 task görev
847 tax vergi
848 teach Öğretmek
849 teacher öğretmen
850 team takım
851 technology Teknoloji
852 television televizyon
853 tell söylemek
854 ten on
855 tend Eğilmek
856 term terim
857 test test
858 thank teşekkür
859 that O
860 their onların
861 them Onları
862 themselves kendilerini
863 then sonra
864 theory Teori
865 there Orada
866 these bunlar
867 they onlar
868 thing şey
869 think Düşünmek
870 third üçüncü
871 this bu
872 those Bunlar
873 though Olsa da
874 thought Düşündü
875 thousand bin
876 threat tehdit
877 three üç
878 through vasitasiyla
879 throughout boyunca
880 throw atmak
881 thus Böylece
882 time zaman
883 to Için
884 today bugün
885 together birlikte
886 tonight Bu gece
887 too çok
888 top üst
889 total Genel Toplam
890 tough Sert
891 toward DOĞRU
892 town Kasaba
893 trade Ticaret
894 traditional geleneksel
895 training Eğitim
896 travel seyahat
897 treat tedavi etmek
898 treatment Tedavi
899 tree Ağaç
900 trial Deneme
901 trip Yolculuk
902 trouble sorun
903 true DOĞRU
904 truth hakikat
905 try Denemek
906 turn Çevirmek
907 TV televizyon
908 two iki
909 type Yazın
910 under altında
911 understand anlama
912 unit Ünite
913 until a kadar
914 up Yukarı
915 upon Üzerinde
916 us bize
917 use Kullanmak
918 usually genellikle
919 value Değer
920 various çeşitli
921 very çok
922 victim Kurban
923 view görünüm
924 violence şiddet
925 visit ziyaret etmek
926 voice Ses
927 vote oy
928 wait beklemek
929 walk Yürümek
930 wall duvar
931 want istemek
932 war savaş
933 watch izlemek
934 water Su
935 way Yol
936 we Biz
937 weapon Silah
938 wear giyinmek
939 week hafta
940 weight ağırlık
941 well iyi
942 west batısında
943 western Batıda
944 what ne
945 whatever her neyse
946 when ne zaman
947 where nerede
948 which hangi
949 while iken
950 white beyaz
951 who Kim
952 whom kime
953 whose kimin
954 why Neden
955 wide geniş
956 wife kadın eş
957 win Kazanmak
958 wind Rüzgar
959 window Pencere
960 wish Dilek
961 with ile
962 within Içinde
963 without Olmadan
964 woman Kadın
965 wonder merak etmek
966 word Kelime
967 work
968 worker işçi
969 world Dünya
970 worry endişelenmek
971 would Olur mu
972 write yazmak
973 writer yazar
974 wrong yanlış
975 yard avlu
976 yeah Evet
977 year yıl
978 yes Evet
979 yet Henüz
980 you sen
981 young genç
982 your Senin
983 yourself kendin

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesinin PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime PDF

Faydalı mı?

Yazımız faydalı mı? Eğer faydalı ise aşağıdaki yazılarımız da ilgini çekebilir;

bu sayfada en çok arananlar:

ingilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime pdf | Oxford 1000 kelime PDF | ingilizce’de en çok kullanılan 100 kelime | ingilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime ve okunuşları pdf | İngilizcede En Çok KULLANILAN Kelimeler | ingilizce’de en çok kullanılan 100 kelime pdf | İngilizcede En Çok KULLANILAN 3000 kelime | en çok kullanılan 10,000 ingilizce kelime

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelimeleyi öğrenmek ne kadar sürer?2023-07-06T16:28:24+03:00

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek için geçen süre kişiden kişiye değişir. Bu, dil öğrenme deneyiminiz, özveriniz ve pratik yapmak ve bilginizi pekiştirmek için harcadığınız süre gibi faktörlere bağlıdır. Tutarlı uygulama ve bu kelimelere maruz kalma, zaman içinde kademeli gelişime ve akıcılığa yol açabilir. Gerçekçi hedefler belirleyin ve ilerlemeniz konusunda sabırlı olun.

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek yazma becerilerimi geliştirebilir mi?2023-07-06T16:27:43+03:00

Kesinlikle! İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek, yazma becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilir. Bu kelimeler, ana dili İngilizce olan kişiler tarafından geniş çapta tanınır ve anlaşılır, bu da yazınızı daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirir. Bu kelimeleri yazınıza dahil ederek fikirlerinizi daha etkili bir şekilde iletebilir, netliği artırabilir ve okuyucularınız üzerinde daha güçlü bir etki yaratabilirsiniz.

İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri etkili bir şekilde nasıl öğrenebilir ve hatırlayabilirim?2023-07-06T16:26:43+03:00

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri etkili bir şekilde öğrenmek ve hatırlamak için aşağıdaki stratejileri göz önünde bulundurun:

Flashcards oluşturun: Kelimeyi bir tarafa, tanımı diğer tarafa yazın. Bunları düzenli olarak gözden geçirin.
Bağlam içinde kullanın: Anlamlarını ve kullanımlarını anlamak için sözcükleri cümle içinde kullanma alıştırması yapın.
Kapsamlı okuyun: Bu kelimeleri içeren kitaplar, makaleler ve gazeteler gibi materyalleri okuyun.
Anadili İngilizce olan kişilerle alıştırma yapın: Bu sözcükleri anlamanızı ve kullanımınızı pekiştirmek için anadili İngilizce olan kişilerle sohbet edin.
Online kaynakları kullanın: Etkileşimli alıştırmalar ve kelime listeleri sağlayan dil öğrenme platformlarını ve web sitelerini keşfedin.

Neden İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmeye odaklanmalıyım?2023-07-06T16:26:45+03:00

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek, çeşitli durumlarda etkili bir şekilde anlamanıza ve iletişim kurmanıza izin verdiği için oldukça faydalıdır. Bu kelimeler İngiliz dilinin temelini oluşturur ve günlük konuşmalarda, yazılı metinlerde ve medyada yaygın olarak kullanılır. Bu kelimelerde uzmanlaşarak, dil becerilerinizi geliştirebilir ve İngilizce yeterliliğinize daha fazla güvenebilirsiniz.

Önerin mi var? Aşağıdaki yorum bölümüne İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesine eklenmesini istediğin kelimeleri ve cümleleri ekleyebilirsin.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top