Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

Nasıl Kullanılır?
Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

British Town İngilizce Dil Okulu
3987

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

Türkiye Socrates projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa konseyi kararı ile katılmıştır. Bu bağlamda, Avrupa ülkelerinde uygulanan yabancı dil eğitimi uygulamaları Türkiye’de de benimsenmiştir.

Yabancı dil eğitimleri, Avrupa çapında, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Bu politikadan dolayı, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programını (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre yabancı dil eğitimi 3 ana bölümden oluşturmuştur; öğrenen özerkliği, kendini değerlendirme ve kültürel çeşitlik.

Bu üç temel felsefeye dayanarak yine üç bölümden oluşan Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) geliştirilmiş ve tüm Avrupa’da yabancı dil öğretiminin aynı standartlarda yapılması sağlanmıştır. Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio - ADP) bir ders kitabı ya da ek bir materyal özelliği taşımamaktadır. ADP Avrupa konseyinin öngördüğü resmi bir sistemdir. Avrupa Dil Portfolyosu (ADP), öğrencinin okul içinde ya da dışında yabancı dil öğrenim süreci boyunca kendi kendini değerlendirdiği bir sistem olarak da tanımlanabilir.

Öğrenen bu programda kendisine ait bireysel çalışma planını dışarıdan yardım alarak ya da almadan geliştirip uygulayabilmektedir. Bu değerlendirme sistemi dinleme, okuma, yazma ve karşılıklı konuşma becerilerine dayalı olarak oluşturulmuştur.

ADP, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına dayalı bir değerlendirme sistemidir. Bu değerlendirme sistemi, Dinleme, Okuma, Üretimsel konuşma, Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı, A1,A2 (Başlangıç Düzeyi), B1,B2 (Orta Düzey) ve C1,C2 (İleri Düzey) düzeyleri olarak belirlenmiştir.

Avrupa Dil Portfolyosu Seviyeleri Nedir?

TEMEL KULLANICI
A1 Seviye

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.

Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Kendini yada başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.

Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have.

Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.

A2 Seviye

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.

Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

BAĞIMSIZ KULLANICI
B1 Seviye

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.

Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.

Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest.

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte yada okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.

B2 Seviye

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.

Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.

Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.

Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization.

YETKİN KULLANICI
C1 Seviye

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning.

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

C2 Seviye

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.

Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.

Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir.

Can understand with ease virtually everything heard or read.

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!